ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:  CHRISTMAS COFFEEBRANDS 2021-22

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία “COFFEEBRANDS CYPRUS LTD”,  με εγγεγραμμένο γραφείο στον Στρόβολο Λευκωσίας (Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35Α – 2028) και αριθμό εγγραφής ΗΕ-375635  (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «Coffeebrands», προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Coffeebrands Christmas» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω social media, website και των καταστημάτων Coffeebrands.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ανάδειξη συνολικά τριών (3) νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια παρόντος, υπό τον όρο 12, προβλεπόμενα δώρα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»). 

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Δεν έχουν δικαίωμα στον Διαγωνισμό οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, οι λήπτες του Συστήματος Δικαιόχρησης COFFEEBRANDS και οι υπάλληλοι αυτών, καθώς και οι σύζυγοι ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 09/12/2021 και  ώρα 09:00 έως και τις 14/01/2022 και ώρα 20:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

(α) Order Online: 

Παράγγειλε μέσα από το Coffeebrands App. Κάθε παραγγελία ισούται με μία συμμετοχή. Ο χρήστης με τις περισσότερες online αγορές κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού κερδίζει το περιγραφόμενο στον όρο 12 δώρο του διαγωνισμού.

(β) Take Away & Dine in:

Μετά από κάθε συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων της Διοργανώτριας ο καταναλωτής σκανάρει το QR-CODE που βρίσκεται δίπλα στο ταμείο και συμπληρώνει τα στοιχεία του στην εμφανιζόμενη φόρμα. 

(γ)  Giveaway:

Ο Συμμετέχων κάνει like ή follow αντίστοιχα στις αναρτήσεις της Διοργανώτριας στο Facebook ή στο Instagram & tag 2 φίλους. 

Με την ολοκλήρωση καθεμίας από τις ανωτέρω διαδικασίες, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

7. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και με τους τρεις (3) ανωτέρω τρόπους, χωρίς περιορισμό συμμετοχών, μπορούν, όμως, να κερδίσουν δώρο δια του Διαγωνισμού μία (1) μόνο φορά. 

8. Τα αρχεία που θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

9. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα περιλαμβάνει τις υποβληθείσες συμμετοχές των Συμμετεχόντων και από τις οποίες θα αναδειχθούν οι δύο (2) νικητές του Διαγωνισμού, μέσω της διαδικασίας Take Away & Dine in και Giveaway και θα καταμετρηθούν οι online παραγγελίες κάθε Συμμετέχοντα από το Coffeebrands App. Στην τελευταία περίπτωση, σε περίπτωση ισοψηφίας δύο (2) ή περισσότερων Συμμετεχόντων, θα διενεργηθεί επίσης ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων Συμμετεχόντων.

10. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας, την Παρασκευή, 14/01/2022 και ώρα 09:00 μ.μ., παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής (εφεξής ο «Νικητής») από τη διαδικασία Take Away & Dine in και ένας (1) επιλαχών νικητής (εφεξής ο «Αναπληρωματικός»), ένας (1) νικητής από τη διαδικασία Giveaway (εφεξής ο «Νικητής») και ένας (1) επιλαχών νικητής (εφεξής ο «Αναπληρωματικός») από τη διαδικασία Giveaway. Οι αναπληρωματικοί θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το δώρο, με σειρά προτεραιότητας, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον Νικητή, είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του. Την ίδια ημέρα και ώρα  θα καταμετρηθούν και οι online αγορές των Συμμετεχόντων μέσω της διαδικασίας Order Online και ο Συμμετέχων με τις περισσότερες online αγορές θα αναδειχθεί νικητής (εφεξής ο «Νικητής»)  και ο Συμμετέχων με τις αμέσως λιγότερες online αγορές θα αναδειχθεί νικητής (εφεξής ο «Αναπληρωματικός»). Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσότερων των δύο Συμμετεχόντων μέσω της διαδικασίας Order Online είτε στην πρώτη θέση, είτε στη δεύτερη θέση θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για τους ισοφηφίσαντες Συμμετέχοντες, από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) Νικητής και ένας (1) Αναπληρωματικός.

11. Για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών θα ληφθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, γ) δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός της Διάρκειας, όπως ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

12. Δώρα Διαγωνισμού. Έκαστος Νικητής του Διαγωνισμού θα κερδίσει τo παρακάτω δώρο (εφεξής το «Δώρο»):

Ένα (1) ηλεκτρικό Scooter/πατίνι μάρκας Power8 one. 

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ: Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 6. Οι Νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν το Δώρο τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτούς από τη Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό, τον οποίο έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, να δηλώσουν το κατάστημα COFFEEBRANDS, δηλ. οποιοδήποτε κατάστημα του Συστήματος Δικαιόχρησης COFFEEBRANDS στην Ελλάδα, από το οποίο θα παραλάβουν το Δώρο τους και εντός της ίδιας προθεσμίας να προσέλθουν για την παραλαβή του. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, τριών (3) ημερών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτόν από τη Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό, τον οποίο έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής του στον Διαγωνισμό να δηλώσει το κατάστημα COFFEEBRANDS, δηλ. οποιοδήποτε κατάστημα του Συστήματος Δικαιόχρησης COFFEEBRANDS στην Ελλάδα, από το οποίο θα παραλάβει το Δώρο του και εντός της ίδιας προθεσμίας να προσέλθει για την παραλαβή του. Ο κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός για να παραλάβει το Δώρο του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και να συμπληρώσει και υπογράψει το ειδικό έντυπο παραλαβής Δώρου. 

14. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας.

15. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν απάντησαν στις κλήσεις της Διοργανώτριας προς τον τηλεφωνικό αριθμό που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

16. ΕΥΘΥΝΗ: Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια, προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

17. Το κάθε Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλεισμένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

18. Το κάθε Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

19. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους όπως ενδεικτικά, έξοδα ταξιδιού/μετακίνησης ή έξοδα διαμονής ή και διατροφής τα οποία θα πρέπει να καλύψει ο Νικητής ή/και οι Αναπληρωματικοί, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

20. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες ή/και τους Νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό.

21. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας, με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιοσδήποτε μεταβολής του. 

22. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μέσω διαδικτύου προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρίσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

23. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

24. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ' οιονδήποτε τους όρους της.

25. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 1) των Συμμετεχόντων (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Κινητό Τηλέφωνο, (γ) Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail, και των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Κινητό Τηλέφωνο, (γ) Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail, (δ) Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.). Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@coffeebrands.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της.

Κατ' εξαίρεση, η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών στις  αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και κάθε περίπτωση θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός εάν Συμμετέχων έχει ρητά δηλώσει ότι επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων σε αυτόν από τη Διοργανώτρια, οπότε τα προσωπικά του δεδομένα θα τηρούνται μέχρι ανάκλησης της σχετικής συναίνεσής του, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@coffeebrands.gr

Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματος τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματα τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@coffeebrands.com.cy

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια.

26. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

27. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.

28. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης του COFFEEBRANDS μέσω social media και website και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης των social media και website και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης των social media και website.

29. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@coffeebrands.gr

30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Επαρχίας Λευκωσίας.

31. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στα γραφεία της Διοργανώτριας, απ' όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω της ιστοσελίδας coffeebrands.com.cy 

Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Για τη Διοργανώτρια

Ο Διευθυντής

Γιώργος Παλλάς